Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb


Bohoslužby - přímé přenosy - neděle 29.3. 2020  POZOR ZAČÍNÁ LETNÍ ČAS !

10.30 - 18.00  TV NOE ( televize - satelit - INTERNET )

9.00 a 19.30 - Radio Proglas ( rozhlasové vysílání - satelit - INTERNET ) 

Bohoslužby ( mše sv.  -  křížová cesta - růženec - adorace ... )  neděle i všední dny :  TV NOE  a  Radio PROGLAS

Farní kostel v Červeném Kostelci ( INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI -  červená záložka vpravo nahoře " ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ" )

Přehled všech přímých přenosů bohoslužeb na internetu: ODKAZ NA INTERNET ZDE


   Informace pro farnosti 
M. Svatoňovice a Rtyně v P.

Bratři a sestry, milí farníci,  

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným Vládou ČR se od čtvrtka 12. března 2020 až do odvolání  ruší všechny veřejné bohoslužby, společné pobožnosti, modlitební setkání a jiná shromáždění ve všech kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách. Mše svaté bude kněz sloužit soukromě, tedy bez účasti lidu na úmysly, které byly již zadány : Úmysly zadaných mší sv. ZDE . 


Je třeba mít na paměti, že i pro udělování svátostí platí nařízení o nouzovém stavu. V kostele může být s knězem přítomna jenom jedna osoba. Výjimkou jsou manželské dvojice, rodiče s dětmi ( nikoli  s prarodiči, protože starší lidé by se měli zdržovat doma)

 

Svaté přijímání : individuálně v kostele po osobní domluvě s knězem, za obvyklých podmínek při dodržení všech přísných hygienických opatření.


Svátost smíření - sv. zpověď :  pouze po osobní domluvě s knězem;  v kostele za dodržení všech přísných hygienických opatření ( rouška  je povinná, doporučují se i rukavice). Informace o svátosti smíření v době mimořádných opatření


Svátost nemocných : v případě vážného zhoršení  zdravotního stavu a ohrožení  života a za dodržení všech přísných hygienických opatření Doporučené odkazy

 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze


Dokumenty 


Jak slavit letošní Velikonoce?

31. 03. 2020 

Bratři a sestry v Kristu,

drazí věřící a přátelé královéhradecké diecéze,

s bolestí v srdci Vás musím ve shodě s dekrety Svatého stolce (CCDDS č.153/20 z 19.3.2020 a CCDDS č. 154/20 z 25.3.2020) vyzvat, abyste letošní Velikonoce slavili jen ve svých domovech, bez osobní účasti na bohoslužbách v kostelích. Společně tím chráníme zdraví svých blízkých, zejména těch nejohroženějších - starých a nemocných - proto věřím, že tato omezení všichni přijmeme s pochopením a trpělivostí.

 

Zároveň Vás prosím, aby si Velikonoce v každé rodině zachovaly charakter největšího svátku v roce.  Prožívejme je proto následovně:

 

  • účastí na bohoslužbách skrze média či přenosy z farností. V naší diecézi budou přes internet přenášeny velikonoční bohoslužby z katedrály i z mnoha dalších kostelů. Sledujte proto prosím diecézní stánky www.bihk.cz s příslušnými odkazy a aktuálními informacemi.

 

  • duchovní budou nadále poskytovat individuální duchovní péči v případě potřeby, v jednotlivých případech je rovněž možné je požádat o svátost smíření, kterou zajistí tak, aby byla dodržena všechna bezpečnostní opatření. Tam, kde potřeba není naléhavá, nahrazujme svátost smíření hlubším zpytováním svědomí, vzbuzováním dokonalé lítosti nad hříchy s předsevzetím učinit osobní svatou zpověď až to bude možné.

 

  • prohlubme, případně zahajme či obnovme pravidelnou společnou modlitbu v rodinách, zejména v těch, kde jsou malé děti.

 

  • i když se z důvodu jejich bezpečí vyhneme návštěvám seniorů a nemocných, cíleně jim to nahrazujme telefonáty či jinými způsoby dálkového spojení, mysleme na to tím více, čím vzácnější je pro ně nyní osobní kontakt, vezměme si to během svátků za svůj úkol.

 

  • modleme se každý den Růženec, nejlépe společně v rodině, pokud možno od 20 hodin, případně i Denní modlitbu Církve (breviář). Pokud jste se jej nikdy nemodlili, začněte a prožijte Velikonoce s breviářem v ruce. Potřebné texty je možné najít i na mobilní aplikaci Breviář.

 

  • vyzkoušejte zejména o hlavních velikonočních dnech rovněž domácí bohoslužbu. Návod na ni - včetně varianty s účastí dětí - najdete z ZDE     

 

  • do každého ze svátečních dní pevně zařaďme modlitbu za nemocné, za ty, kdo o ně pečují, a za překonání současné epidemie. Děkujme také Pánu za vlastní zdraví či uzdravení.

 

  • nezapomínejme na konkrétní skutky lásky, aktivně ve svém okolí hledejme starší a nemocné lidi, ty, kteří jsou v karanténě či jinak izolováni, a nabízejme jim pomoc např. s nákupy, a obstaráváním dalších potřeb. Přijměme i tyto skutky jako jeden z hlavních způsobů, jak oslavit letošní Velikonoce.

 

  • Videa vhodná k domácí modlitbě během Velikonoc i k dalším svátečním tématům sledujte také na wwww.liturgie.cz externí odkaz.

 

  • Na níže uvedeném odkazu naleznete velmi dobře připravená videa, která jsou určitým návodem pro rodinnou modlitbu během tridua :   ZDE


 

Bratři a sestry v Kristu,

drazí věřící a přátelé královéhradecké diecéze, 

srdečně Vám děkuji za Vaši trpělivost, oběti a modlitby. S křesťanskou nadějí, kterou nám otevírá prázdný hrob našeho Pána, Vám žehnám, přeji a vyprošuji požehnané Velikonoce a svěřuji Vás do mateřské ochrany Panny Marie.

 

Váš biskup  + Jan Vokál Závazné rozhodnutí diecézního biskupa

V Hradci Králové dne 12. března 2020


Bratři a sestry v Kristu,

z důvodu rychlého vývoje bezpečnostní situace v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze, které dnes odpoledne vstoupilo v platnost na celém území České republiky, jsem nucen rozhodnout následovně:

I. Závazná pravidla

1. Od dnešního odpoledne, čtvrtku 12. března t. r., se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách na území Královéhradecké diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby uvnitř stálých komunit (řeholní společenství), jež nemají povahu veřejných shromáždění.

2. Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

3. V případě udělování svátostí jednotlivcům, je povolena účast jen nejužšího rodinného kruhu, do vládou stanoveného maximálního počtu účastníků. Totéž pravidlo nechť je aplikováno i na pohřby.

4. Technicky zdatnější správci farností mohou zajistit přenosy jimi sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž přispějí k tomu, aby farní společenství bylo alespoň takto shromážděno kolem oltáře svého chrámu. Pokud tak neučiní, farníky vhodně informují o jiných on-line přenosech bohoslužeb, jejichž seznam je k nalezení například zde: https://www.mseonline.cz.

5. Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační péči o nemocné. Je třeba dbát mimořádných hygienických opatření a Nejsvětější Svátost podávat jen na ruku.

6. Správci farností mohou vhodným způsobem zpřístupnit chrámy k individuální modlitbě či adoracím jednotlivých věřících, dbaje na to, aby se v nich najednou neshromažďovalo více než 10 osob;

7. Kropenky u vstupu do kostelů budou viditelně zakryty, aby do nich nikdo nevkládal ruce.

II. Automatický dispenz

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde považuji modlitbu Růžence s pokornou prosbou za obrácení, za odpuštění hříchů, a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují.

Toto rozhodnutí nahrazuje všechna má dřívější rozhodnutí ze dne 10. března 2020, vztahující se na věřící i na duchovní.

Bratři a sestry v Kristu,

všem Vám ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod mateřskou ochranu Panny Marie. Děkuji Vám za spolupráci a trpělivost při přijetí uvedených omezení a prosím Vás o další duchovní spojení modlitbou.

V Kristu Váš  Jan Vokál 
biskup královéhradecký 

Prohlášení českých a moravských biskupů
k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020 

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu svými biskupy do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konferenceMons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

Ċ
Lad Ho,
20. 3. 2020 8:43