Prohlídky pro turisty zajišťuje
MĚSTSKÉ MUZEUM
RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
Tel.: 491 614 218
Mobil: 602 123 990
Zvonice 
na hřbitově za kostelem je 30 m vysoká, dřevěná, trámoví je sbíjeno dřevěnými hřeby. Jedna z nejcennějších českých dřevěných zvonic vůbec a nejhodnotnější stavba svého druhu v kraji. Byla postavena v letech 1592 - 1594. Ve zvonici jsou 3 zvony: „malý“ umíráček je nejstarší s letopočtem 1471; „střední“ - Poledník z roku 1545 umístěn sem v době výstavby zvonice, zhotovil jej zvonař Václav z Hradce Králové a „velký“ v roce 1644 ulil zvonař Martin Schrötter z Hostinného. 

Během rekonstrukce objektu jsou prohlídky zvonice omezeny. Vzhledem 
k probíhajícím opravám se bude až do odvolání zvonit pouze na jeden zvon.

Na obnově této kulturní památky se finančně podílí

MINISTERSTVO KULTURY - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
 
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - Obnova  památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 15KPG02
 
Město Rtyně v Podkrkonoší - dary na obnovu nejvýznamnější památky města

 
                         Oprava zvonice 


V roce 2018 byla provedena výměna nejvíce poškozené části střešní krytiny zvonice, jednalo se o část jižní strany zvonice. Po rozkrytí byla krytina v tak špatném stavu, že plánovaná lokální výměna by nebyla možná. Proto se přistoupilo k navýšení výměny krytiny, lokální vysprávky nebyly prováděny. Podařilo se dokončit dvě nejvíce poškozená pole střešní krytiny, kde proběhla montáž nové šindelové krytiny včetně provedení následného ochranného nátěru.

Dále se pokračovalo v opravě nosné konstrukce zvonice v úrovni horního patra a krovu. Poškozená místa byla vyřezána, nahrazena novými prvky, případně nahrazena novou protézou za pomocí lepených spojů zajištěných dubovými kolíky. Součástí prací bylo i provizorní zajištění konstrukce zvonice při provádění prací.

Dotace Ministerstva kultury : 200 000 Kč ; Město Rtyně v P. přispělo částkou 50 000 Kč a podíl Ř.k. farnosti Rtyně v P. činil 51 125 Kč.

Vyúčtování za rok 2018 se nachází v zápatí této webové stránky.


V roce 2017 se pokračovalo v opravě nosné konstrukce zvonice v úrovni horního patra. Byla provedena sanace poškozených tesařských konstrukcí. Poškozená místa byla vyřezána, nahrazena novými Nové prvky byly ošetřeny nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu. protézami za pomocí lepených spojů zajištěných dubovými kolíky. Součástí prací bylo i provizorní zajištění konstrukce zvonice při provádění prací (heverování). Dále byla provedena obnova nátěru střechy zvonice. Nejprve byla střecha důkladně očištěna pomocí tlakové vody, některá místa musela být přebroušena. Po důkladném oschnutí byl aplikován impregnační nátěr ve dvou vrstvách, v některých místech byl aplikován i ve třech vrstvách. Práce probíhaly za pomocí horolezecké techniky. 

Hodnota provedených prací činí 372 072 Kč. Dotace Ministerstva kultury : 250 000 Kč ; Město Rtyně v P. přispělo částkou 50 000 Kč a podíl Ř.k. farnosti Rtyně v P. činil 72 072 Kč.

Vyúčtování za rok 2017 se nachází v zápatí této webové stránky.


V roce  2016  byla dokončena oprava základové nosné konstrukce - tzv. nosného kříže na němž spočívá vertikální část stavby. Napadené části horizontálně položených trámů byly( po rozebrání přiléhajícího zdiva) odstraněny a nahrazeny novými ručně tesanými protézami. Napojení na stávající prvky bylo zajištěno lepenými spoji. Nové prvky byly ošetřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Po vložení izolační vrstvy se provedlo  dozdění rozebraného zdiva.  Na realizaci se finančně podílelo Ministerstvo kultury ( 180000 Kč ), dále Kraj královéhradecký ( 100 000 Kč  ), Město Rtyně v Podkrkonoší (100 000 Kč ) a Farnost Rtyně v Podkrkonoší (50 247 Kč. Celková částka : 430 247 Kč. Vyúčtování za rok 2016 se nachází v zápatí této webové stránky.


 V roce  2015 pokračovala druhá etapa opravy nosné konstrukce. Po rozebrání části stávajícího zdiva byly odstraněny napadené části trámů a nahrazeny novými ručně tesanými protézami. Následovalo vložení izolační vrstvy a dozdění rozebraného zdiva.  Na realizaci se finančně podílelo Ministerstvo kultury ( 550 000 Kč ), dále Kraj královéhradecký ( 135 000 Kč  ), Město Rtyně v Podkrkonoší (100 000 Kč ) a Farnost Rtyně v Podkrkonoší (stavební práce: 52 457 Kč;  projektová dokumentace :21 780 Kč ). Vyúčtování je v zápatí této webové stránky.


V srpnu r. 2014 byla  zahájena první etapa opravy zvonice. Město Rtyně věnovalo 50.000 Kč, farnost Rtyně se podílela částkou 50.000 Kč a 200.000 Kč jsme získali z fondu Ministerstva kultury ČR. Rozsah prací a vyúčtování Dokument  Zvonice Rtyně 2014


V listopadu  2013 byla provedena  prohlídka dřevěné zvonice ve Rtyni v Podkrkonoší. Prohlídka byla zaměřena na lokalizování hlavních napadených konstrukcí zvonice dřevokaznou houbou a dřevokazným hmyzem. Napadené prvky byly objeveny ve zvonici a v prostoru nad zvonicí.   Ve zvonici bylo objeveno napadení spodního obvodového trámu a podpůrných vzpěr po celém obvodu věže, poškození hlavního trámu kříže. Nad zvonicí bylo objeveno v severozápadním nároží napadení obvodových trámů dřevokaznou houbou. Dále bylo objeveno napadení hlavního trámu kříže sever-jih, v jižní polovině. Na severozápadní rohu je dutina v šikmém kráčeti.  Objevené destruované prvky zcela ztrácí únosnost. Bez jejich včasné opravy by mohlo dojít k poškození stávající konstrukce zvonice. Při déle trvajícím stávajícím stavu by mohlo dále dojít k výraznému rozšíření napadení dřevokaznou houbou a k pozdějším větším finančním nákladům. (z posudku, který provedl Ing. Jan Chaloupský)Opravu zvonice provádí
 
TES 98 – Martin Zeman, Mládežnická 521
Ċ
Lad Ho,
21. 4. 2016 1:42
Ċ
Lad Ho,
11. 9. 2019 18:32
Ċ
farnost rtyně,
20. 5. 2015 16:17
Ċ
Lad Ho,
13. 2. 2018 14:32